Informace pro členy, nabídka zájezdů

J e d n o t a, spotřební družstvo v Nymburce

Vážená paní, vážený pane,
v dnešních informacích Vás seznámíme s průběhem a závěry shromáždění delegátů, které se konalo 3. června 2017, s akcemi pro členy družstva v r. 2017, jejichž uspořádání shromáždění delegátů schválilo a součástí sdělení je i poukázka na odběr zboží na provozovnách družstva (zhodnocení majetkových účastí).
Shromáždění delegátů se konalo 3. června 2017 od 14,00 hodin v sále Dělnického domu v Nymburce. Ze zprávy předsedy družstva, v níž hodnotil rok 2016, uvádíme alespoň některé základní informace:
– hospodářský výsledek družstva za rok 2016 ( před zdaněním) je ztráta 777 tis. Kč
– dosažený maloobchodní obrat za r. 2016 byl 584.645 tis. Kč ( údaj bez DPH) – meziroční index 98,1%. V roce 2016 rozšířilo družstvo svou maloobchodní síť o 4 nové prodejny (Lázně Toušeň, Divišov, Soutice, Dolní Krupá)
– velkoobchodní obrat za rok 2016 je 810.840 tis. Kč ( bez DPH), index 94,9 %
– pokud se týká úvěrové situace, byl splátkový kalendář celý rok dodržován
– byl podán přehled o stavu a pohybu fondů, delegátům byl předán písemný materiál
– delegáti byli seznámeni s výčtem akcí, které byly uspořádány pro členy v roce 2016 a na které byla vynaložena částka téměř 500 tis. Kč
– delegáti byli seznámeni se stanoviskem auditora, který byl opět prováděn podle nových předpisů, jedná se o velice obsáhlý materiál, který nezkoumá jen účetní a ekonomické vztahy, ale řeší i rizika činnosti a budoucí vývoj. Součástí auditu je i výroční zpráva. Verdikt auditora zní: „bez výhrad“
– delegáti byli seznámeni s výhledem hospodaření na r. 2017 – očekávaná ztráta 2.369 tis.Kč ( před zdaněním), u MO obratu počítáme s indexem 97,3 % a u VO činnosti je plánován objem o 794,6 mil. menší než v r. 2016. Předložen byl i návrh na rozdělení zisku a rozpočet fondů
– za čtyři měsíce letošního roku družstvo dosáhlo zisku 1.937 tis. Kč. U tržeb maloobchodu tak činí index 95 %, u VO činnosti je index 98,1 % .
-byla podána informace o stavu členské základny a zejména o schválených převodech členských práv a povinností včetně majetkových účastí
Další bod jednání patřil kontrolní komisi a delegáti byli seznámeni se stanoviskem KK
k výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a se zprávou o činnosti kontrolní komise.
Předseda družstva seznámil delegáty s návrhem zásad pro poskytování výhod členům
družstva v r. 2017. Podrobnější informace uvádíme v další části těchto informací.
Přijatým návrhem na usnesení pak bylo shromáždění delegátů ukončeno.
Případné dotazy ke konání shromáždění delegátů Vám mohou poskytnout přímo delegáti nebo Vám budou zodpovězeny na ústředí družstva.

Podrobnější informaci Vám podáváme k výhodám pro členy družstva, které budou realizovány v letošním roce.
1) sleva na odběr zboží na provozovnách družstva formou poukázky.
Hodnota jednotlivých poukázek bude odlišná, neboť konečná částka se bude skládat z následujících položek:
a) zhodnocení základního členské vkladu 500,- Kč deseti procenty, tedy 50,- Kč.
Tato částka bude pro všechny členy jednotná.
b) zhodnocení splaceného členského vkladu – majetkového podílu z transformace. Výše jednotlivých částek bude v tomto případě odlišná. Procento zhodnocení bude činit 3 %. Poukázka bude odeslána všem současným členům družstva ( vztaženo k termínu konání shromáždění delegátů), jejichž členství zároveň trvalo k datu 31. 12. 2016. Poukázka je součástí dnešních informací a na prodejnách ji bude možné uplatnit od 1. 7. do 31. 8. 2017
2) Uspořádání 3 – 4 jednodenních tuzemských zájezdů pro členy družstva s úhradou
dopravy, vstupného a oběda. Zájezdy se uskuteční ve III. čtvrtletí r. 2017 a konkrétní
nabídka je přílohou těchto informací.
3) Poskytnutí slevy ve výši 3 % na nákupy, realizované na prodejnách družstva v období červenec – listopad 2017. Hodnota jednotlivých nákupů musí přesáhnout částku 100,- Kč.
Pokladní doklady s datem nákupu, potvrzené podpisem pracovníka prodejny a razítkem prodejny si budou členové v průběhu výše uvedeného období uschovávat.
Po 30. listopadu, ale nejpozději do 8. prosince 2017 doručí nebo odešle každý člen tyto doklady, urovnané po jednotlivých měsících na ústředí družstva, kde mu bude na celkovou výši jeho nákupů propočtena sleva ve výši 3 %. Poukázka na odběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě propočtené slevy bude členům družstva odeslána v měsíci lednu nebo únoru 2018.
Kromě toho všichni členové, jejichž celková výše nákupů v této akci přesáhne částku 5 000,- Kč, budou zařazeni do slosování o 3 poukázky na volný odběr zboží v hodnotách: 300,- Kč, 500,- Kč a 1 000,- Kč
Do celkové hodnoty nákupů se samozřejmě nebude započítávat odběr zboží na poukázky, které Vám dnes zasíláme. Celá tato akce se rovněž netýká nákupů zboží, které za účelem jeho dalšího prodeje realizují členové družstva – soukromí podnikatelé – to znamená těch,na které již byla prodejnou č. 470 (Supermarket) poskytnuta na základě předložení karty pro podnikatele.
Připomínáme, že akci pořádáme pouze pro členy družstva a věříme, že nebudou
předkládány doklady za nákupy rodinných příslušníků nebo dalších osob, které
nejsou členy družstva a dále, že byla schválena výše limitu celkových nákupů a to
70 tis. Kč. To znamená, že nejvyšší hodnota poukázky bude 2 100,- Kč. Znovu uvádíme, že je v zájmu každého člena zkontrolovat si, zda vystavený pokladní doklad má všechny náležitosti, tedy razítko, datum a podpis – pokladní doklady bez těchto údajů nebudou do celkové hodnoty nákupů započteny.

Připomínáme Vám, abyste nezapomněli ve stanoveném termínu uplatnit dnešní poukázku na odběr zboží. Pokud máte zájem o účast na některém z nabízených zájezdů, prosíme Vás, abyste nám zaslali přihlášku ve stanoveném termínu. Rovněž doporučujeme poznamenat si termín, kdy je nutno odeslat pokladní doklady na 3% slevu z nákupů.
Jestliže se v nejbližší době chystáte na dovolenou, přejeme Vám, abyste si ji užili podle svých představ a srdečně Vás zveme k nákupům na provozovnách družstva.

Nymburk, červen 2017

Ing. Vladimír Procházka, předseda družstva František Piroutek , místopředseda

www.jednotanbk.cz

Zájezdy pro členy družstva v roce 2017 : Jednota, spotřební družstvo v Nymburce Vám nabízí účast na jednom ze zájezdů, které pořádáme výhradně pro členy družstva. Součástí této nabídky je i přihláška, kterou vyplňte a odešlete nejpozději do 14. července 2017 na ústředí družstva. Upozorňujeme Vás na to, že budeme brát v potaz pořadí, v jakém byly přihlášky doručeny a pokud se stane, že bude kapacita některého zájezdu naplněna, budou další žadatelé bráni už jen jako náhradníci , a to i přesto, že přihláška bude doručena ve stanoveném termínu. Přesnější časový rozvrh a bližší informace odešleme přihlášeným počátkem měsíce září. Žádáme vás, abyste přihlášku vyplnili ve všech údajích a uváděli na ni i trasu náhradního zájezdu, protože pokud se na některou z tras přihlásí méně jak 15 účastníků, bude tento zájezd zrušen. Pokud se naopak stane, že zájem a některou trasu bude velký a bude třeba na ni vypravit dva autobusy, je třeba počítat s tím, že druhý autobus bude vypraven v náhradním termínu. Účastníkům zájezdu bude hrazena doprava, vstupné a oběd.
Věříme, že si i z letošní nabídky vyberete zájezd, který Vás zaujme a těšíme se na Vaši účast.
Případné dotazy Vám na č. tel. 325 513 121 zodpoví M. Dudlová.
Nymburk, červen 2017

Ing. Vladimír Procházka
předseda družstva

Nabídka tras jednotlivých zájezdů:
1. úterý 12. září 2017 : zámek Mníšek pod Brdy a zámek Jemniště
Nástupní místa Nymburk, Lysá nad Labem

2. čtvrtek 14. září 2017 : Kutná Hora – výrobní závod PHILIP Morris a Cisterciácký klášter
Nástupní místa Nymburk, Poděbrady, Městec Králové

3. úterý 19. září 2017: zámek Nový hrad Jimlín a zámek Stekník
Nástupní místa Nymburk, Lysá n.Labem

4. čtvrtek 21. září 2017 hrad Ledeč nad Sázavou a zámek Zruč nad Sázavou
Nástupní místa Nymburk, Poděbrady, Městec Králové