Zpráva ze shromáždění delegátů

Vážená paní, vážený pane,

Shromáždění delegátů se konalo 18. července 2020  od 14,00 hodin v sále Dělnického  domu v Nymburce. Ze zprávy předsedy družstva, v níž hodnotil rok  2019, uvádíme alespoň některé základní informace: – hospodářský výsledek družstva za rok 2019 (před zdaněním) je zisk  3.559 tis. Kč – dosažený maloobchodní obrat za r. 2019 byl  526.081 tis. Kč ( údaj bez DPH) – meziroční index 98,1 %.

 • velkoobchodní obrat za rok 2019  je  745.193 tis. Kč ( bez DPH),  index 91,3 %
 • pokud se týká úvěrové situace, byl splátkový kalendář celý rok dodržován
 • byl podán  přehled o stavu a pohybu fondů, delegátům byl předán  písemný materiál
 • delegáti byli seznámeni s výčtem akcí, které byly uspořádány pro členy  v roce 2019 a na které byla vynaložena částka téměř 500 tis. Kč
 • delegáti byli seznámeni se stanoviskem auditora, který byl  opět  prováděn podle nových předpisů, jedná se o velice obsáhlý materiál, který nezkoumá jen účetní a  ekonomické vztahy, ale řeší i rizika činnosti a budoucí vývoj. Součástí auditu je i výroční  zpráva. Verdikt auditora zní:  „bez výhrad“
 • delegáti byli seznámeni  s výhledem hospodaření na r. 2020 – očekávaný zisk  2.662 tis.    Kč (před  zdaněním), u MO obratu počítáme s  indexem 95,8 % a  u VO činnosti  je plánován  objem o 48.593 tis. menší než v r. 2019.  Předložen byl i návrh na rozdělení zisku  a rozpočet  fondů
 • za pět měsíců letošního roku družstvo vykázalo zisk 1.631 tis. Kč. U tržeb maloobchodu činí index 98,7 %, u  VO činnosti je  index  92,9 % .
 • byla podána informace o stavu členské základny a zejména o schválených převodech členských práv  a povinností včetně majetkových účastí     

Další  bod jednání  patřil  kontrolní komisi a delegáti byli seznámeni se stanoviskem KK k výsledku hospodaření družstva za rok 2019 a se zprávou o činnosti kontrolní komise.     

Delegáti schválili právní postavení členů představenstva při jejich činnosti statutárního orgánu a smlouvy o výkonu funkce všech členů kontrolní komise a schválili zásady pro určení odměny pro členy představenstva pověřené obchodním vedením.

Delegáti zvolili členy představenstva a kontrolní komise na další pětileté období. Předseda družstva seznámil delegáty s návrhem zásad  pro poskytování výhod členům družstva v r. 2020. Podrobnější informace uvádíme v další části těchto informací.

Přijatým návrhem na usnesení pak bylo shromáždění delegátů ukončeno. Případné dotazy ke konání shromáždění delegátů Vám mohou poskytnout přímo delegáti nebo Vám budou zodpovězeny na ústředí družstva.            

Podrobnější informaci Vám podáváme k výhodám pro členy družstva, které budou realizovány v letošním roce.

 1. sleva na odběr zboží na provozovnách družstva formou poukázky. Hodnota jednotlivých poukázek bude odlišná, neboť konečná částka se bude skládat z následujících položek:    
  • zhodnocení základního členské vkladu  500,- Kč  deseti procenty, tedy 50,-Kč. Tato částka bude pro všechny členy jednotná.    
  • zhodnocení  splaceného členského vkladu  – majetkového podílu z transformace. Výše jednotlivých částek bude v tomto případě odlišná. Procento zhodnocení bude činit 3 %. Poukázka bude odeslána všem současným členům družstva ( vztaženo k termínu konání shromáždění delegátů), jejichž členství zároveň trvalo k datu 31. 12. 2019. Poukázka je součástí dnešních informací  a na prodejnách ji bude možné uplatnit od 1.8. do 31.8.2020
 2. Uspořádání 3 – 4 jednodenních tuzemských zájezdů pro členy družstva s úhradou dopravy, vstupného a oběda. Zájezdy se uskuteční ve III. čtvrtletí  r. 2020 a konkrétní nabídka je přílohou těchto informací.
 3. Poskytnutí slevy ve výši 3 % na nákupy, realizované na prodejnách družstva v období červenec – 10. prosinec 2020. Hodnota jednotlivých nákupů musí přesáhnout částku 100,- Kč.

Pokladní doklady s datem nákupu, potvrzené podpisem pracovníka prodejny a razítkem prodejny si budou členové v průběhu výše uvedeného období uschovávat. Po 10. prosinci, ale nejpozději do 15. prosince 2020 doručí nebo odešle každý člen tyto doklady, urovnané po jednotlivých měsících na ústředí družstva, kde mu bude na celkovou výši jeho nákupů propočtena sleva  ve výši 3 %. Poukázka na odběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě propočtené slevy bude členům družstva odeslána v měsíci lednu nebo únoru 2021.

Kromě toho všichni členové, jejichž celková výše nákupů v této akci přesáhne částku 5 000,- Kč, budou zařazeni do slosování o 3 poukázky na volný odběr zboží v  hodnotách: 300,-Kč, 500,-Kč a 1 000,-Kč.

Do celkové hodnoty nákupů se  samozřejmě nebude započítávat odběr zboží na poukázky, které Vám dnes zasíláme. Celá tato akce se rovněž netýká nákupů zboží, které za účelem jeho dalšího prodeje realizují členové družstva – soukromí podnikatelé – to znamená těch, na které již byla prodejnou č.470 (Supermarket) poskytnuta na základě předložení karty pro  podnikatele.    

Připomínáme, že  akci pořádáme pouze pro členy družstva a věříme,  že nebudou předkládány  doklady za nákupy rodinných  příslušníků nebo dalších osob, které nejsou  členy družstva a dále, že byla schválena výše limitu celkových nákupů a to 70 tis. Kč. To znamená, že nejvyšší hodnota poukázky bude 2 100,-Kč. Znovu uvádíme, že je v zájmu každého člena zkontrolovat si, zda vystavený pokladní doklad má všechny náležitosti, tedy razítko,  datum a podpis – pokladní doklady bez těchto údajů nebudou do celkové hodnoty nákupů započteny.

Připomínáme Vám, abyste nezapomněli ve stanoveném termínu uplatnit dnešní poukázku na odběr zboží.  Pokud máte zájem o účast na některém z nabízených zájezdů, prosíme Vás, abyste  nám zaslali přihlášku ve stanoveném termínu. Rovněž doporučujeme poznamenat si  termín, kdy je nutno odeslat pokladní  doklady na 3% slevu z nákupů.

Jestliže se v nejbližší době chystáte na dovolenou, přejeme Vám, abyste si ji užili podle svých představ a srdečně Vás zveme k nákupům na provozovnách družstva.

Nymburk, červenec 2020

Ing. Vladimír Procházka
předseda družstva

www.jednotanbk.cz

Zájezdy pro členy družstva v roce 2020 : Jednota, spotřební družstvo v Nymburce Vám nabízí účast  na jednom ze zájezdů, které pořádáme výhradně pro členy družstva. Součástí této nabídky je i přihláška, kterou vyplňte a odešlete nejpozději do 5. srpna 2020  na ústředí družstva. Upozorňujeme Vás  na to, že  budeme brát v potaz pořadí, v jakém byly  přihlášky doručeny a pokud se stane, že bude kapacita některého zájezdu naplněna, budou další žadatelé bráni už jen jako náhradníci , a to i přesto, že přihláška  bude doručena ve stanoveném termínu.  Přesnější časový rozvrh a bližší informace odešleme přihlášeným počátkem měsíce září. Žádáme vás, abyste přihlášku  vyplnili ve všech údajích a uváděli na ni i trasunáhradního zájezdu, protože pokud se na některou z tras přihlásí méně jak 15 účastníků,  bude tento zájezd zrušen.  Pokud se naopak stane, že  zájem a některou trasu bude velký a bude třeba na ni vypravit dva autobusy, je třeba  počítat s tím,  že druhý autobus bude vypraven v náhradním termínu.  Účastníkům zájezdu bude hrazena doprava, vstupné a  oběd. Věříme, že si i z letošní nabídky vyberete zájezd, který Vás zaujme a těšíme se na Vaši účast. Případné dotazy Vám na č. tel. 325 513 121 zodpoví M. Dudlová.

Nymburk, červenec 2020                                          

Ing. Vladimír Procházka předseda družstva

Nabídka tras jednotlivých zájezdů:

1. úterý 15. září 2020: Benediktinský klášter Broumov a Pivovarské muzeum v Olivětíně Nástupní místa Nymburk, Poděbrady, Městec Králové

2. čtvrtek 17. září 2020 : zámek Svijany a zámek Staré Hrady Nástupní místa Nymburk, Lysá n.L

3. úterý 22. září 2020: Benediktinský klášter Broumov a Pivovarské muzeum v Olivětíně Nástupní místo Nymburk.

v dnešních informacích Vás seznámíme s průběhem a závěry shromáždění delegátů, které se konalo 18. července  2020, s akcemi pro členy družstva v r. 2020, jejichž uspořádání shromáždění delegátů schválilo a součástí sdělení je i poukázka na odběr zboží na provozovnách družstva (zhodnocení majetkových účastí).