Informace o shromáždění delegátů, nabídka zájezdů

Vážená paní, vážený pane,
v dnešních informacích Vás seznámíme s průběhem a závěry shromáždění delegátů, které se konalo 3. června  2023, s akcemi pro členy družstva v r. 2023, jejichž uspořádání shromáždění delegátů schválilo a součástí sdělení je i poukázka na odběr zboží na provozovnách družstva (zhodnocení majetkových účastí).
           

Shromáždění delegátů se konalo 3. června 2023 od 14,00 hodin v sále Dělnického  domu v Nymburce. Ze zprávy předsedy družstva, v níž hodnotil rok  2022, uvádíme alespoň některé základní informace:

 • hospodářský výsledek družstva za rok 2022 (před zdaněním) je zisk 20.152 tis. Kč
 • dosažený maloobchodní obrat za r. 2022 byl  490.282 tis. Kč ( údaj bez DPH) – meziroční index 100,1 %. V roce 2022 došlo ke 4 změnám v maloobchodní síti našeho družstva.
 • velkoobchodní obrat za rok 2022  je  662.720 tis. Kč ( bez DPH),  index 99,6 %
 • pokud se týká úvěrové situace, byl splátkový kalendář celý rok dodržován
 • byl podán přehled o stavu a pohybu fondů, delegátům byl předán písemný materiál
 • delegáti byli seznámeni s výčtem akcí, které byly uspořádány pro členy v roce 2022 a na které byla vynaložena částka 380 tis. Kč
 • delegáti byli seznámeni se stanoviskem auditora, který byl opět prováděn podle nových předpisů, jedná se o velice obsáhlý materiál, který nezkoumá jen účetní a ekonomické vztahy, ale řeší i rizika činnosti a budoucí vývoj. Součástí auditu je i výroční zpráva. Verdikt auditora zní: „bez výhrad“
 • činnosti je plánován objem 695.420 tis. Kč a nárůstem 32.800 tis. Kč. Předložen byl inávrh na rozdělení zisku a rozpočet  fondů
 • za čtyři měsíce letošního roku družstvo vykázalo ztrátu 4.190 tis. Kč. U tržeb maloobchodu  činí index 105,6 %, u VO činnosti je  index 99,9 % .
 • byla podána informace o stavu členské základny a zejména o schválených převodech 
 • členských práv a povinností včetně majetkových účastí            

Další bod jednání patřil kontrolní komisi a delegáti byli seznámeni se stanoviskem KK k výsledku hospodaření družstva za rok 2022 a se zprávou o činnosti kontrolní komise.

Předseda družstva seznámil delegáty s návrhem zásad pro poskytování výhod členům družstva v r. 2023. Podrobnější informace uvádíme v další části těchto informací.

Přijatým návrhem na usnesení pak bylo shromáždění delegátů ukončeno. Případné dotazy ke konání shromáždění delegátů Vám mohou poskytnout přímo delegáti nebo Vám budou zodpovězeny na ústředí družstva.
           

Podrobnější informaci Vám podáváme k výhodám pro členy družstva, které budou realizovány v letošním roce.

 • sleva na odběr zboží na provozovnách družstva formou poukázky. Hodnota jednotlivých poukázek bude odlišná, neboť konečná částka se bude skládat z následujících položek:
  • zhodnocení základního členské vkladu  500,- Kč deseti procenty, tedy 50,- Kč. Tato částka bude pro všechny členy jednotná.
  • zhodnocení splaceného členského vkladu  – majetkového podílu z transformace. Výše jednotlivých částek bude v tomto případě odlišná. Procento zhodnocení bude činit 3 %.   

Poukázka bude odeslána všem současným členům družstva (vztaženo k termínu konání shromáždění delegátů), jejichž členství zároveň trvalo k datu 31. 12. 2022. Poukázka je součástí dnešních informací a na prodejnách ji bude možné uplatnit od 1. 7. do 31. 8. 2023

 • Uspořádání 3 – 4 jednodenních tuzemských zájezdů pro členy družstva s úhradou dopravy, vstupného a oběda. Zájezdy se uskuteční ve III. čtvrtletí r. 2023 a konkrétní nabídka je přílohou těchto informací.
 • Poskytnutí slevy ve výši 3 % na nákupy, realizované na prodejnách družstva v období červenec – listopad 2023. Hodnota jednotlivých nákupů musí přesáhnout částku 100,- Kč.                                

Pokladní doklady s datem nákupu, potvrzené podpisem pracovníka prodejny a razítkem prodejny si budou členové v průběhu výše uvedeného období uschovávat. Nejpozději do 8. prosince 2023 doručí nebo odešle každý člen tyto doklady, urovnané po jednotlivých měsících na ústředí družstva, kde mu bude na celkovou výši jeho nákupů propočtena sleva ve výši 3 %. Poukázka na odběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě propočtené slevy bude členům družstva odeslána v měsíci lednu 2024. Kromě toho všichni členové, jejichž celková výše nákupů v této akci přesáhne částku 5 000,- Kč, budou zařazeni do slosování o 3 poukázky na volný odběr zboží v  hodnotách: 300,- Kč, 500,- Kč a 1 000,- Kč.


Do celkové hodnoty nákupů se samozřejmě nebude započítávat odběr zboží na poukázky, které Vám dnes zasíláme. Celá tato akce se rovněž netýká nákupů zboží, které za účelem jeho dalšího prodeje realizují členové družstva – soukromí podnikatelé – to znamená těch, na které již byla prodejnou č. 470 (Supermarket) poskytnuta na základě předložení karty pro podnikatele.

Připomínáme, že  akci pořádáme pouze pro členy družstva a věříme,  že nebudou předkládány  doklady za nákupy rodinných  příslušníků nebo dalších osob, které nejsou  členy družstva a dále, že byla schválena výše limitu celkových nákupů a to 70 tis. Kč. To znamená, že nejvyšší hodnota poukázky bude 2 100,-  Kč. Znovu uvádíme, že je v zájmu každého člena zkontrolovat si, zda vystavený pokladní doklad má všechny náležitosti, tedy razítko, datum a podpis – pokladní doklady bez těchto údajů nebudou do celkové hodnoty nákupů započteny.

Připomínáme Vám, abyste nezapomněli ve stanoveném termínu uplatnit dnešní poukázku na odběr zboží.  Pokud máte zájem o účast na některém z nabízených zájezdů, prosíme Vás, abyste nám zaslali přihlášku ve stanoveném termínu. Rovněž doporučujeme poznamenat si  termín, kdy je nutno odeslat pokladní  doklady na 3% slevu z nákupů.


Jestliže se v nejbližší době chystáte na dovolenou, přejeme Vám, abyste si ji užili podle svých představ a srdečně Vás zveme k nákupům na provozovnách družstva.

Nymburk, červen 2023

Ing. Vladimír Procházka, předseda družstva